“บิ๊กตู่” ปรับครม. “ธนกร” ผงาดนั่งรมต.ประจำสำนักนายกฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรมต.ใหม่ 3 ตำแหน่ง “ธนกร” นั่งรมต.ประจำสำนักนายกฯ “สุนทร ปานแสงทอง” เป็นรมช.เกษตรฯ “นริศ ขำนุรักษ์” รมช.มหาดไทย เตรียมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ 1 ธ.ค. นายกฯ บอกปรับครม. แล้ว เดินหน้าทำงานต่อ

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย.2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันท่ี 10 ก.ค.2562 ลงวันท่ี 22 มี.ค.2564 น้ัน

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากความเป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้ลาออกจากตำแหน่งต้ังแต่วันที่ 5 ก.ย.2565 สมควรแต่งต้ังรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง และเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและ บังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินจึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นรมช.มหาดไทยทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่จำนวน 3 ราย ราชกิจจาฯ ประกาศออกมาแล้ว หลังจากนี้รัฐบาลก็เดินหน้าทำงานต่อ เดินหน้าทำงานทุกวันอยู่แล้วนะจ๊ะ

ทั้งนี้นายกฯ จะนำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้