ห้องสมุดสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของไทย พร้อมแอพแบบเรียลไทม์

สิทธิมนุษยชน” เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามักหยิบยกขึ้นมาพูดกันอยู่แทบทุกวัน แต่น้อยคนนักที่จะมีความรู้ความเข้าใจว่า “สิทธิมนุษยชน” คืออะไร มีประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อตัวเราและคนรอบข้างอย่างไร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้เปิดให้บริการ “ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน” ภายใต้แนวคิด“สานสร้าง” หรือ“Sync.Space” (Synchronizing Space)สานความรู้ สานเครือข่าย สร้างคน สร้างสิทธิมนุษยชน มุ่งเป้าประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ให้ถูกต้องในการปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ให้เกิดความเท่าเทียม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Advertisement
นายวัส  ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายวัส  ติงสมิตรประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนนี้ เรียกกันให้เข้าใจง่ายคือ ห้องสมุด ซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเข้ามาสืบค้นข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด ภายใต้แนวคิด ‘สานสร้าง’หรือ ‘Sync.Space’ (Synchronizing Space)สานความรู้ สานเครือข่าย สร้างคน สร้างสิทธิมนุษยชน ที่ได้รวบรวมสารสนเทศกว่า 12,000 รายการ ทั้งของไทยและต่างประเทศมาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมาย งานวิจัย สารคดี ภาพยนตร์

“แต่เดิมห้องสมุดแห่งนี้ให้บริการแก่บุคลากรของสำนักงาน กสม. และผู้ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  แต่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนโฉมใหม่นี้ กสม. ต้องการให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกคนในประเทศสามารถเข้ามาใช้บริการให้มากขึ้น เพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา แต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนแห่งนี้จะมีคำตอบทุกเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนต้องการรู้ โดยได้มีการจัดระบบสืบค้นที่ง่ายต่อการค้นหาหนังสือหรือข้อมูลที่ต้องการตามประเด็นสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างจากห้องสมุดทั่ว ๆ ไป”

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้รวบรวมความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งการนำเสนอผลงานสำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง ทั้งในส่วนของรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย รายงานการศึกษาวิจัย
ด้านสิทธิมนุษยชน รายงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รายงานตามกระบวนการ UPRรายงานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนงานเขียน สารคดี และภาพยนตร์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจและนำข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

“ภายในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่มีความเป็นส่วนตัว หรือผู้ที่ต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ซึ่งรองรับการใช้บริการของผู้พิการด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป และเฟสบุ๊ค ในการกระจายองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24ชั่วโมง”

นอกจากนั้น ศูนย์สารนิเทศสิทธิมนุษยชน ยังมีความร่วมมือจากองค์กรสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห้องสมุดสถาบันราอูลวอลเลนเบิร์กว่าด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม (RWI) และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง ในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน จึงทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ค้นหาที่ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

“ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เป็นห้องสมุดที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ก็สามารถมาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนอกจากจะเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเองที่ศูนย์สารสนเทศฯ แห่งนี้แล้ว ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนได้ทุกพื้นที่และตลอดเวลาผ่านทางโซเชียลมีเดีย

ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ และยูทูป ของศูนย์สารสนเทศฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในอนาคต กสม. มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นสารสนเทศสิทธิมนุษยชน ที่จะสามารถตอบโต้กับผู้ใช้บริการได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้น และได้รับข้อมูลสิ่งที่ต้องการทราบได้ทันที ไม่ว่าประชาชนจะใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนด้วยช่องทางใดก็ตาม กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ห้องสมุดเฉพาะทางด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย จะตอบโจทย์และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทยได้มากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่เพียงแต่สิทธิมนุษยชนของตัวเราเอง แต่ยังรวมถึงสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นในสังคม เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง”

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ตั้งอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ และสามารถใช้บริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางhttp://library.nhrc.or.th,www.facebook.com/Nhrclibrary,www.youtube.com/LibraryNhrct และ Line: @NHRCLibraryสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
0-2141-3844, 0-2141-1987, 0-2141-3881