กรมชลฯเดินหน้าจัดการลำตะคองอย่างบูรณาการ

นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผอ.ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่8 และ นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จ.นครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วมซ้ำซาก พัฒนาการเก็บกักน้ำ ตลอดจนการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

Advertisement
นายวิวัฒน์ ฐิติรัตน์อัศว์
ผอ.ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่8

โดยนายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผอ.ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่8 กล่าวว่า “กรมชลประทานได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง เพื่อบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ในการแก้ไขปัญหาการ จัดเก็บน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง และการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของต้นน้ำลำตะคอง 3) เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ต้นน้ำลำตะคองระยะทาง 100 กิโลเมตรแรก และผังการใช้น้ำจากชุมชนต้นน้ำทั้ง 5 เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอปากช่อง

​4) เพื่อศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ 5) ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเบื้องต้น 6) ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ บูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและของทุกภาคส่วน เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรมชลประทาน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ราษฎรอย่างโปร่งใส”

นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

ด้านนายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันเรามีน้ำที่กักเก็บอยู่ประมาณ 210 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าซึ่งจะเพียงพอกับการทำนาปรัง และเตรียมพร้อมกับภัยแล้งในปีถัดไป เราจึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรน้ำให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นการจัดสรรน้ำอย่างบูรณาการ ในเขื่อนลำตะคองตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอย ไปจนถึงการจ่ายน้ำออกไปยังทั่วถึง โดยเราจะนำเอาระบบท่อเข้ามาใช้เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแจกจ่ายน้ำสู่ภาคการเกษตรและครัวเรือน โดยจะพยายามให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้มากที่สุด โดยประมาณที่ 100,000 ไร่ ครอบคลุม 5 อำเภอโดยรอบพื้นที่ชลประทาน โดยระบบท่อดังกล่าวจะส่งตรงไปถึงการประปาในพื้นที่ ทำให้สามารถผลิตน้ำประปาให้ทันใช้ในเวลาที่ต้องการ และยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิตน้ำประปาในอนาคตอีกด้วย

นายอสัมภิญพงศ์ โรจนบูรานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 บ้านโป่งประทุน อ.ปากช่อง

นายอสัมภิญพงศ์ โรจนบูรานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 บ้านโป่งประทุน อ.ปากช่อง ในฐานะตัวแทนประชาชนในพื้นที่เห็นว่าโครงการนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ชุมชนกำลังทำอยู่ และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงกับชุมชนในบริเวณเขาใหญ่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรแล้วยังต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนในพื้นที่โดยมากถือว่าเป็นโครงการที่ดีและยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่