คณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิต ประชุมวางนโยบายการบริหารองค์กร

คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิต เป็นประธานการประชุม ติดตามแนวนโยบายการดำเนินการของคณะเพื่อให้มีทิศทางสอดคล้อง บูรณาการร่วมกันเพื่อศักยภาพขององค์กร  

Advertisement

ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6(24)/2566 โดยมีวาระการประชุมประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สรุปประเด็นสำคัญการประชุมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 รายงานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 กำหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร และฝ่ายต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (434) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต