“แม่โจ้” ขานรับจัดตั้ง “วิทยาลัยการป่าไม้ฯ-แพร่”

“ม.แม่โจ้” ประกาศจัดตั้ง “วิทยาลัยการป่าไม้ฯ-แพร่” หนุน “กมธ.อุดมศึกษา” วุฒิฯ ฟื้นคืน “โรงเรียนป่าไม้แพร่” ต่อยอด พรบ.ป่าชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

Advertisement

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และหนึ่งในกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภา เปิดเผยว่า ภายหลังจากมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า Economy Under the Forest” ระหว่าง กรมป่าไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนป่าไม้แพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้น ความคืบหน้าล่าสุด ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแมโจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ลงนามโดย นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามประกาศ เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของแม่โจ้ เพื่อช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการศึกษา วิจัย สร้าง และพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ พัฒนาองค์ความรู้ด้านป่าไม้ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม ตลอดจนให้บริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ให้สอดคล้องกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสามปี นับจากวันประกาศ

“ประกาศจาก ม.แม่โจ้ ในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าชื่นชม เพราะเป็นการขานรับในสิ่งที่จะแก้ปัญหาปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เพราะขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญ และเทรนด์ของโลกมุ่งไปที่เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ขณะที่ใกล้ตัวเราประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับผลกระทบเรื่องเอลนีโญ ลานีญา ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับป่าทั้งสิ้น การร่วมกันผลักดันและต่อยอด พรบ.ป่าชุมชน จะช่วยวสร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน” นายอภิชาติกล่าวย้ำ