โปรดเกล้าฯ แล้ว ครม.เศรษฐา 1 หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา นายกฯ นั่งควบรมว.คลัง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1 นายกฯ ควบก.คลัง

Advertisement

วันนี้ (2 ก.ย.) เวลาประมาณ 09.00 น.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐา มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 ส.ค. พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

บัดนี้ นายเศรษฐษา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน

รายนามคณะรัฐมนตรี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นายกรัฐมนตรี

 • นายเศรษฐา ทวีสิน

รองนายกรัฐมนตรี

 • นายภูมิธรรม เวชยชัย และ รมว.พาณิชย์
 • นายปานปรีย์ พหิทธานุกร และ รมว.ต่างประเทศ
 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ รมว.มหาดไทย
 • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และ รมว.พลังงาน
 • พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และ รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมต.ประจำสำนักนายกฯ

 • นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

กระทรวงยุติธรรม

 • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงพาณิชย์

 • นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.กระทรวงพาณิชย์
 • นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงกลาโหม

 • นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข

 • นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.กระทรวงสาธารณสุข
 • นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการต่างประเทศ

 • นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รมว.กระทรวงการต่างประเทศ
 • นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงพลังงาน

 • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.กระทรวงพลังงาน

กระทรวงการคลัง

 • นายเศรษฐา ทวีสิน รมว.กระทรวงการคลัง
 • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.กระทรวงการคลัง
 • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.กระทรวงการคลัง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

 • นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • น.ส.ศภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายอนุชา นาคาศัย รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายไชยา พรหมา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงคมนาคม

 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงคมนาคม
 • นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.กระทรวงคมนาคม
 • นางมนพร เจริญศรี รมช.กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย

 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงมหาดไทย
 • นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.กระทรวงมหาดไทย
 • นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงมหาดไทย
 • นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงแรงงาน

 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

 • นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

 • พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
 • สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

 • น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม