องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านไร่วรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ก่อนเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งที่ 2

Advertisement

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531ให้พิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมักขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการประกอบด้วย การก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน งานรางระบายน้ำ งานที่ทำการและบ้านพัก งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ และงานขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างทำนบดิน และในปี 2567 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง Spillway คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำจะมีขนาดความจุประมาณ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 3,972 ไร่ และในพื้นที่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จำนวน 328 ไร่ รวมทั้งช่วยเหลือในด้านอุปโภค – บริโภค ให้ราษฎรจำนวน 734 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางเกษตรและสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสร้างอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริม อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนบ้านไร่วรรณมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

นายพลายแก้ว พลกิจ กำนันตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์

นายพลายแก้ว พลกิจ กำนันตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ ได้กล่าวว่าถึงโครงการในพระราชดำริดังกล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณพ่อหลวงที่พระราชทานโครงการดี ๆ มาให้กับประชาชนชาวอำเภอแหลมสิงห์และอำเภอขลุงได้มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” นายพลายแก้ว พลกิจ กำนันตำบลพลิ้ว กล่าว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 45 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 24 โครงการ และรับฟังการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีลักษณะเป็นอ่างขนาดใหญ่ ประเภทเขื่อนดิน สามารถเก็บกักน้ำได้ 125 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสนับสนุนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำก่อเกิดอาชีพประมงพื้นบ้านนำรายได้สู่ราษฎร และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวนำรายได้สู่จังหวัดอีกด้วย

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ

ในโอกาสนี้พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพระบรมราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอด จึงได้มีโครงการเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ทำให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ปัจจุบันสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง เกษตรกรทำสวนผสมผสาน ยกตัวอย่างเช่น ฝรั่งกิมจู ถือว่าเป็นผลิตทางการเกษตรคุณภาพ การทำประมงที่มีศักยภาพ มีแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน มีกิจกรรมเกิดขึ้นในชุมชนมากมาย ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน นอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรับไว้เป็นโครงการต่อยอด โดยเน้นการส่งเสริมอาชีพ โดยมีหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ อีกทั้งอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของคนในพื้นที่ ดังนั้น ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันรักษาแหล่งน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด” พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางกล่าว