มทร. กรุงเทพ ลงนาม Upskill ยกระดับคุณภาพนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานเอกชน

มทร. กรุงเทพ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพนักศึกษาลงนาม Upskill ร่วมกับหน่วยงานเอกชน

Advertisement

รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ธนฤทธิ์ สกุลญานนท์วิทยา กรรมการบริหาร คุณชนภัทธ์ ชัยงาม และคุณสุคนธ์ทิพย์ อรุณไพร ทีมผู้บริหาร บริษัท เท็กซ์ปริ้นท์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ กับบริษัท เท็กซ์ปริ้นท์ โซลูชั่น จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคอุตสากรรมกับมหาวิทยาลัย สนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การพัฒนาหลักสูตร การบริการวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย การศึกษาดูงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะ (Upskill) หรือสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ให้กับบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน