ครุศาสตร์ ม. สวนดุสิตประชุมสรุปงาน พร้อมวาระจัดงาน ” 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

คณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิตประชุมสรุป พร้อมเดินหน้า จัดงาน ” 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

Advertisement

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9(27)/2566 โดยมีวาระการประชุมประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สรุปประเด็นสำคัญการประชุมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Portfolio การจัดงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน การพิจารณา (ร่าง) ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 นโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร และฝ่ายต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม The Library Café อาคาร 11 ชั้น 2 เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต