ลอยตัวราคาน้ำตาลเชื่อมั้ย? ว่าจะถูกลง

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กางแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ พร้อมลอยตัวราคา “ปลัดอุตฯ” เผย ลุ้นราคาน้ำตาลถูกลง เตรียมจับมือก.พาณิชย์ ดูแลทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค

Advertisement

         “นายพสุ  โลหารชุน”  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งรัดการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เป็นไปตามกรอบภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรับทราบแล้ว โดยมีการเสนอให้ยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลทราย การยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ การยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อย รวมทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527  ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามช่วยกันหาแนวทางและสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้น และสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งโรงงานและชาวไร่อ้อยตลอดจนผู้บริโภค และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบต่อไป

โดย คาดว่าในฤดูการผลิต 2560/2561 การผลิตน้ำตาลทรายโลกมีปริมาณอยู่ที่ 179.30 ล้านตัน ปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 174.66 ล้านตัน มีปริมาณน้ำตาลเกินดุลอยู่ที่ 4.63 ล้านตัน มีปริมาณน้ำตาลที่สามารถส่งออกอยู่ที่ 62.13 ล้านตัน และมีอุปสงค์การนำเข้า อยู่ที่ 57.62 ล้านตัน กล่าวคือ มีการส่งออกเกินดุลที่ 4.53 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีแรงกดดันพื้นฐานส่งผลต่อราคาตลาดโลก ทำให้ทรงตัวหรือปรับตัวลดลง ซึ่งหากมีการลอยตัวราคาน้ำตาลภายในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่าราคาน้ำตาลภายในประเทศ จะปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาเดิมในฤดูการผลิตก่อนตามภาวะตลาดโลก ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลให้ราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ มีความเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้บริโภคต่อไป

ส่วนราคาอ้อยเบื้องต้นฤดูการผลิต 2560/2561 ที่จะเปิดหีบในต้นเดือนธันวาคม 2560 นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 103 ล้านตัน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) เพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต 2560/2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560