ทางหลวงดึงเอกชนร่วมทุนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2สายหลัก

กรมทางหลวง เดินหน้าโครงการเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี

Advertisement
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับ นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และผู้บริหาร กรมทางหลวง ในการจัดงาน “สัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน หรือ Pre-Tender Announcement ในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน- นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี”โดยมีสื่อมวลชน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเข้าร่วมงาน ณ ห้องมนัส คอวนิช อาคารพหลโยธิน ชั้น 2 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในรูปแบบ PPP Gross Cost ซึ่งได้แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เอกชนจะเป็นผู้ออกแบบ และลงทุนค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอกชนก่อสร้าง

ระยะที่ 2 ภาครัฐจะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ทั้งงานโยธาในส่วนที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และงานระบบในส่วนที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางให้แก่ภาครัฐ รวมทั้งดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนด และมีระยะเวลาร่วมลงทุนไม่เกิน 30 ปี นับแต่เปิดให้บริการ โดยเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐ ส่วนเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบ ค่าจ้างการดำเนินงาน และค่าบำรุงรักษา

ด้านนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจะขอเชิญชวนนักลงทุน สถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม “งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลลูม 1 และ 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ” ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและร่างแนวคิดของเอกสารเงื่อนไขการร่วมลงทุน พร้อมรับฟังความคิดเห็นก่อนสรุปผลและออกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ โดยภายหลังจากการสัมมนาฯ กรมทางหลวงมีแผนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ตามกำหนดการดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน

เดือนมีนาคม ขายซองเอกสาร

เดือนมีนาคม – กรกฎาคม เอกชนจัดทำเอกสารและยื่นข้อเสนอ

เดือนกรกฎาคม – กันยายน ประเมินข้อเสนอ / เจรจาต่อรอง

เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ตรวจร่างสัญญาและเสนอขออนุมัติผลการคัดเลือก

เดือนธันวาคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และลงนามสัญญา

ทั้งนี้ กรมทางหลวง คาดว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้นักลงทุนภาคเอกชนผู้สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีงานระบบที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นและเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา

และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ปลอดภัย ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

สำหรับความคืบหน้าคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์จำนวน 3 สาย ได้แก่ 1. สายบางปะอิน – นครราชสีมา 2.สายพัทยา- มาบตาพุด และ3.สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี แต่ละเส้นทางมีความคืบหน้าไปอย่างมากโดยเฉพาะสายพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. ผลงานเดือนธันวาคม 2560 มีความคืบหน้า 62% สายบางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. มีความคืบหน้า 24% และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. ซึ่งกรมทางหลวงแบ่งเป็น 25 ตอน ลงนามแล้ว 24 ตอน อีก 1 ตอน คือ ตอน 3 คาดว่าจะลงนามภายในปลายเดือน ก.พ.61 นี้ ผลงานก่อสร้าง 5%