“แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ปีที่4 ชิงทุน 2 ล้านบาท

ใกล้แล้ว!!!!โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ปีที่4 ชิงทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท วันที่ 12- 14 มกราคม 2561นี้

Advertisement

ในการสร้างตราสินค้า สร้างธุรกิจแนวใหม่ได้ในอนาคต โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง โดยเป็นแนวคิดของการประกอบการมืออาชีพ ทั้งนี้เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในแต่ละธุรกิจ และพัฒนาให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายและนักเรียนสายอาชีพกลายเป็น Innovative Entrepreneur ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน มั่นคง วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีภารกิจหลักในการบ่มเพาะปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถเพื่อการประกอบกิจการต่างๆ พร้อมทั้งปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมยุคThailandland4.0

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาปัจจุบันและบุคคลทั่วไป ซึ่งวิทยาลัยผู้ประกอบการจึงเห็นความสำคัญของเยาวชน  ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมในสายสามัญและสายอาชีพ ที่มีความฝันและตั้งใจที่จะสร้างความสำเร็จให้กับอาชีพของตนเอง หรือกิจการของครอบครัว ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ปีที่4 พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ที่สำคัญเพื่อการบ่มเพาะและเรียนรู้เป็นการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ จะเป็นเหมือนการวางรากฐานของภาคกลุ่มธุรกิจของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ปีที่ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2 ล้านบาทของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเคล็ดลับสร้างธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง จากคุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ เถ้าแก่น้อย) ,คุณ รุ่งรัตน์ บุญรัตน์ เจ้าของธุรกิจ มาลีสามพรานและคุณ เพชร พะเนียงเวทย์ เจ้าของธุรกิจมาม่า วันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้ำไทย เวลา 07.00 – 17.00 น.