คึกคัก ปณท.จับมือโลตัสหนุนนักเรียนห่างไกล “รองนายกฯ” เป็นประธาน

“ประจิน” ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร มอบเงินสนับสนุน ห้องสมุด อุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนด้อยโอกาส ในโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านพรานอ้น โดยมีบริษัทไปรณีย์ไทย จำกัด(ปณท) และเทสโก้ โลตัสร่วมด้วย

Advertisement

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 โรงเรียนบ้านพรานอ้น ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร พร้อมกับรับมอบเงินสนับสนุนห้องสมุด อุปกรณ์การกีฬา การเรียนการสอน รถจักรยานยนต์ จากนางสมร เทิดธรรมทูล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดจำนวน  1,500,000 บาท และจากนายสุนทร อรุณานนท์ชัย  ปรุะธานมูลนิธิเทสโก้ โลตัส จำนวน 600,000 บาท ที่ร่วมโครงการ ก่อนส่งมอบให้   นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานอ้น  โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ  ผวจ.มุกดาหาร  กล่าวต้อนรับ ท่ามกลาง หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมในพิธีจำนวนมาก

สำหรับโครงการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโิอกาส เป็นโครงการที่สำนักงาน พล.อ.อ.ประจิน ได้ร่วมกับหน่วยงาน  และบริษัทต่างๆ จัดทำขึ้นตั้งปี พ.ศ.2549  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนระดับหมู่บ้านหรือตำบล ที่มีชั้นเรียนตั้งระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนที่มีการพัฒนา โครงการสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และมีส่วนรวมในการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนเป้าหมายด้านต่างๆ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนบ้านพรานอ้น ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบรวม คุรุภัณฑ์การศึกษา ห้องคอมผิวเตอร์ ห้องอนุบาล และอาคารโรงอาหาร โดยมีการพัฒนาโครงสร้างที่เหมาะสม ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่่มโอกาสเข้าถึงระบบการการด้านศึกษาด้านเทคโนโลยี่สมัยใหม่  และการมีส่วนรวมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  ต้องขอขอบคุณหน่วยงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้ร่วมโครงการมูลนิธิเทสโก้ โลตัส ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี