สร้างเถ้าแก่รุ่นใหม่! กรมพัฒน์ฯ อบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย

สนมั้ย? 3 หลักสูตร ‘ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย และแม่บ้านมืออาชีพ’กรมพัฒน์ฯ จัดอบรมอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย

Advertisement

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อยอดการดำเนินงานจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนช่วยลดปัญหาช่องว่างระหว่างคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ส่งผลเชิงบวกให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นในภาพรวม โดยกรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างอาชีพ (ส่วนกลาง) ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรม 3 หลักสูตร ‘เสริมสร้างทักษะวิชาชีพหลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ ร้านเสริมสวยมืออาชีพ และแม่บ้านมืออาชีพ’ มีกลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ      ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ว่างงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและพัฒนาให้สามารถเริ่มต้นหรือยกระดับการดำเนินธุรกิจให้มีการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักวิชาการสมัยใหม่ที่สามารถแสวงหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างเท่าเทียมกัน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

“หลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ กรมฯ ได้ต่อยอดการพัฒนาทักษะของผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับการฝึกฝนอาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลที่มีทักษะด้านการทำอาหาร กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการเพิ่มความรู้ด้านการเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านอาหารแบบง่ายๆ ให้สามารถเริ่มต้นหรือยกระดับธุรกิจร้านอาหารตามหลักการดำเนินธุรกิจ โดยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง  การคิดต้นทุน  การบริหารจัดการ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น และเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ”

สำหรับหลักสูตรร้านเสริมสวยมืออาชีพ ได้รับเกียรติโดยวิทยากรจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สถาบันการเสริมสวยชื่อดังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร้านเสริมสวยถือเป็นธุรกิจที่อยู่คู่ชุมชนและคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยกรมฯ จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พื้นฐานความรู้ด้านการเสริมสวย การบริหารจัดการร้านเสริมสวย เทคนิคการออกแบบที่ทันสมัย การดูแลรักษาเครื่องมือและสุขอนามัย รวมถึงเรียนรู้กรณีศึกษา (Best Practice) จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำทักษะไปสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแม่บ้านมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงานจริง เช่น หลักมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในงานบริการ หลักการและวิธีดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ การเรียนรู้อุปกรณ์และน้ำยาสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวประเภทต่างๆ ด้านสุขอนามัยในที่ทำงาน เป็นต้น ผู้เข้ารับการพัฒนาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสมัครเข้าเป็นพนักงานประจำของโรงแรมจากสมาคมโรงแรมไทยหรือธุรกิจอื่นที่ต้องการแม่บ้านที่มีคุณภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างอิสระได้

“การอบรมทั้ง 3 หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะวิชาชีพที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ประชาชน    มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมา ทั้งนี้ คาดว่าตลอดทั้งโครงการฯ จะมีผู้เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า 600 ราย และเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วประชาชนกลุ่มนี้จะออกไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรข้างต้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)  ได้ที่ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5970 สายด่วน 1570 โทรสาร 0 2547 5957 อีเมลassociation3187@gmail.com

ภาพประกอบจากแฟ้มข่าว