“เกษตรอินทรีย์” มาแรง! “อ.ยักษ์” ตั้งเป้า 5 ล้านไร่ใน 5 ปี

58

“อาจารย์ยักษ์” หนุนเกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าเกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ เน้นคุณภาพ ซื่อสัตย์ ขยายผลผลิตให้พอบริโภคจนถึงส่งออก สู่ความยั่งยืนด้านการเกษรของประเทศ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งหมายถึงพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรวิถีธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ฯลฯ คือการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการเกษตรที่ช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า ให้กลับคืนมา ตั้งเป้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ไว้ที่ 5 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี โดยต้องทำให้ได้ปีละ 1 ล้านไร่ หรือมากกว่า

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรจะต้องยึดความรู้และคุณธรรมให้มั่น ควรศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างจริงจัง โดยต้องยึดความซื่อสัตย์เป็นหลัก ที่ผ่านมาพบปัญหาว่า แม้จะมีตลาดรองรับแต่ผู้ค้าขาดความซื่อสัตย์หรือผู้ปลูกผลิตผลไม้ที่ไม่ได้คุณภาพก็จะเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง ตลาดที่พยายามสร้างก็สูญเสียไปต้องมาสร้างความเชื่อถือกันใหม่

 

ทั้งนี้ กลไกสหกรณ์และมาตรฐานแบบรับรองกันเองสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จะเป็นกลไกเครือข่ายที่ช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับระบบผลิต ที่สำคัญภาครัฐต้องปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ ชุมชนต้องลุกขึ้นมาเป็นแกนนำ สื่อมวลชนต้องเข้ามาช่วยเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค เพื่อเร่งขยายการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปทั่วประเทศ ให้สามารถมีผลผลิตเพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศและพัฒนาสู่การส่งออก

ภาพจากแฟ้มข่าว