“เที่ยวเมืองนอก” มี กล้องถ่ายรูป-โน้ตบุ๊ค ต้องแจ้งศุลกากร

กรมศุลกากร ออกประกาศแจ้งผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศ และนำของมีค่า เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายวีดีโอ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา ซึ่งมีเครื่องหมาย เลขหมายที่สามารถตรวจสอบได้ติดตัวไปด้วยจะต้องแจ้งพนักงานศุลกากรทราบทุกครั้ง

Advertisement

ประกาศจากกรมศุลกากร เลขที่ 60/2561กรณีที่ผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวไทย ที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศ จะต้องแสดงทรัพย์สินและของมีค่าที่ติดตัวขณะเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยสิ่งของที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับทราบและออกใบรับแจ้ง ได้แก่ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค)

ทั้งนี้ประชาชนที่จะเดินทางสามารถเดินทางพร้อมกับสิ่งของดังกล่าว ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งของที่ใช้แล้ว และนำติดตัวไปได้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยจะต้องแจ้งเครื่องหมาย เลขหมาย (Serial Number) ต่อพนักงาน ณ ห้องที่ทำการศุลกากรบริเวณห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

สำหรับวิธีการแจ้งนั้น จะต้องนำภาพถ่ายของสิ่งของที่นำมาแจ้งจำนวน 2 ชุด พร้อมแจ้งเครื่องหมาย หรือ เลขหมาย (Serial Number) หรือหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ต่อเจ้าหน้าที่ โดยหากไม่มีหลักฐาน พนักงานศุลกากรอาจทำเครื่องหมาย หรือเลขหมายแสดงไว้เพื่อเป็นหลักฐานแทน เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบใบรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไป ซึ่งเมื่อกลับมายังประเทศไทย จะต้องแสดงใบรับแจ้งของมีค่าดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากรในวันเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อขอรับการยกเว้นภาษีอากรในฐานะของใช้ส่วนตัว

อย่างไรก็ตามของมีค่าที่ติดตัวไปนั้น ไม่รวมถึงของมีค่า หรือของใช้ส่วนตัวที่ใช้เป็นปกติในระหว่างการเดินทาง หรือเครื่องประดับการแต่งกายตามปกติ ควรสิ่งของดังกล่าวไม่ต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากร

ขอบคุณภาพจาก : เพจ story tripper