ปตท.ผลัดใบลองไปทำความรู้จักเห็นหน้าตาซีอีโอคนใหม่กัน

บอร์ด ปตท.เห็นชอบ “ชาญศิลป์”ดำรงตำแหน่งซีอีโอคนใหม่เน้นย้ำกระบวนการคัดเลือกโปร่งใสชัวร์

Advertisement

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท.ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ได้เสนอชื่อ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ให้ดารงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ ต่อจากตน โดยให้มีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท. คนใหม่

และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 8 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (เนื่องจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จะมีอายุครบ 60ปี บริบูรณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาดำ เนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนว ทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม


โดย นายชาญศิลป์ จะต้องดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ หลังจากนั้นจะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป