27 มี.ค.61 ติดต่อจ่ายเงินหน่วยงานรัฐผ่านออนไลน์

27 มีนาคม 2561 หน่วยงานราชการพร้อมให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ เครื่อง EDC และ QR Code เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยให้ประชาชน รับ “สังคมไร้เงินสด”

Advertisement

น.ส. สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการชำระค่าบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการ กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับกับสมาคมธนาคารไทย เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้บัตรเดบิต/บัตรเครดิต การชำระเงินผ่าน QR Code Bill Payment อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง รวมถึงการใช้บัตรชำระเงินแบบ e-Money ในหน่วยงานราชการ

โดยกรมบัญชีกลางได้ประสานธนาคารให้หน่วยราชการติดตั้งเครื่อง EDC และ QR Code ให้พร้อมรับชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ จากประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับหน่วยงานใดที่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลางจะแจ้งข้อมูลให้ธนาคารทราบเพื่อทยอยติดตั้งเครื่อง EDC และ QR Code ให้ครบและพร้อมใช้งานได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ต่อไป