ขายของออนไลน์ หนาวแน่!!! สรรพากรเข้มตรวจบัญชีธนาคาร

174

เปิด ร่างพ.ร.บ.ภาษีออนไลน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สรรพากรเข้มเรียกตรวจผ่านระบบบัญชีธนาคาร โอน-ฝาก 3,000 ครั้งต่อปี 10 ครั้งต่อวัน ยอดรวมกัน 200 ครั้ง 2ล้านบาทขึ้นไปเข้าข่ายต้องจัดเก็บภาษี ระวังเลี่ยงภาษี  ข้าราชการทุจริต ธุรกิจสีเทา งานนี้มีหนาว

กรมสรรพากร เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ในวันที่ 1 – 15 เมษายน 2561 โดยมีสาระสำคัญ คือ ผู้เสียภาษีสามารถยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงรายการหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรสามารถกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ทั้งนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้ สถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายงานการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้าให้กรมสรรพากรรับทราบ โดยกรมสรรพากรจะเก็บข้อมูลประกอบเป็นเวลา 10 ปี ประกอบด้วย 1. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปี และ 2. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้ง และมียอดรวมของกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

โดยหากสถาบันการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษปรับ 1 แสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรายงานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่เปิดเผยข้อมูลผู้เสียภาษีก็มีการปรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

ขณะที่แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การแก้กฎหมายดังกล่าวจะกระทบกับกลุ่มร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ได้ยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้อง และกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ คือ ข้าราชการที่ทุจริตมีโอนเงินเข้าบัญชีของตัวเอง และธุรกิจสีเทาผิดกฎหมาย

แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไม่กระทบกับผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งแต่เดิมกรมสรรพากรมีอำนาจที่จะข้อดูข้อมูลการเงินของผู้เสียภาษีอยู่แล้ว ขณะที่กฎหมายใหม่มีข้อบังคับชัดเจนว่าสถาบันการเงินต้องส่งรายงานธุรกรรมให้กรมสรรพากร ซึ่งจะลดข้อกล่าวว่าเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ เพราะจะเป็นการใช้ระบบตรวจสอบแทนคน และสามารถแจ้งเตือนได้ว่าผู้มีเงินได้รายใดมีความผิดปกติ ซึ่งกรมสรรพากรจะเข้าไปตรวจสอบให้ถูกต้องต่อไป